obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetové prezentace supasupa.cz. S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí. Prodávajícím a provozovatelem obchodu supasupa.cz je Eva Batíková se sídlem v Líně, Havířská 769, PSČ 33021, IČO: 75314771. Místem plnění ze všech smluvních vztahů je odběrné místo prodávajícího, kterým je provozovna SupaSupa na adrese Dřevěná 3, 301 00 Plzeň. Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky.

I. Vymezení základních pojmů

1.1. „Dodavatel“ se rozumí Eva Batíková se sídlem v Líně, Havířská 769, PSČ 33021, IČO: 75314771.
1.2. „Zákazníkem“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, které dodavadel dodává službu a produkt na základě její objednávky učiněné prostřednictvím objednávkového systému internetové prezentace supasupa.cz.
1.3. „Místem určení“ se rozumí místo určené v objednávce a potvrzené Dodavatelem, na které se Dodavatel zavazuje dodat zásilku nebo zásilky, a které se nachází se na území města Plzně, není-li mezi Zákazníkem a Dodavatelem sjednáno jiné místo dodání zásilky.
1.4. „Kupní smlouvou“ se rozumí kupní smlouva uzavřená mezi Zákazníkem a Dodavatelem, jejímž předmětem je dodávka objednaného jídla či jídel z aktuální nabídky Restaurace uveřejněné na www stránkách v souladu s objednávkou Zákazníka.
1.5. „Objednávkou“ se rozumí Zákazníkem objednané, připravené a řádně zabalené jídlo zhotovené Dodavatelem a určeném pro Zákazníka.
1.6. „Objednávkovým systémem“ se rozumí automatizovaný objednávkový a systém provozovaný Dodavatelem na WWW stránkách.
1.7. „WWW stránkami“ se rozumí webové stránky umístěné na virtuálním serveru na počítačové síti Internet na adrese https://www.supasupa.cz.
1.8. „Písemnou formou“ se rozumí rovněž úkon učiněný emailovou zprávou.
1.9. „Provozovnou“ se rozumí provozovna Dodavatele na adrese Dřevěná 3, 30100 Plzeň.

II. Základní ustanovení

2.1. Dodavatel poskytuje prostřednictvím objednávkového systému Zákazníkům možnost uzavření kupních smluv na jídla uveřejněná v aktuální nabídce na www stránkách, případně služby dopravy jídel uveřejněných na www stránkách.
2.2. Právní vztah mezi Zákazníkem a Dodavatelem vzniká okamžikem, kdy Dodavatel přijme objednávku Zákazníka. Tímto okamžikem vzniká povinnost Dodavatele dodat Zákazníkovi objednávku a povinnost Zákazníka zaplatit Dodavateli kupní cenu objednávky.
2.3. Tyto Obchodní podmínky jsou závazné pro Zákazníka od okamžiku, kdy vstoupí do právního vztahu s Dodavatelem.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

3.1. Zákazník činí objednávku prostřednictvím objednávkového systému webové prezentace supasupa.cz. V objednávce Zákazník uváde své jméno, emailovou adresu, telefon, druh a množství objednaného jídla, čas převzetí, případně adresu dodání, pokud objednává také službu rozvozu jídla. Dále uvede také čas převzetí objednávky.
3.2. Dodavatel odešle Zákazníkovi potvrzení objednávky obsahující druh a množství objednaného jídla a způsob dopravy. Doručením potvrzující zprávy Zákazníkovi a úhradou kupní ceny zákazníkem je uzavřena kupní smlouva.
3.3. Dodavatel může z provozních důvodů navrhnout Zákazníkovi změnu objednávky. V takovém případě je kupní smlouva uzavřena, pokud Zákazník se změnou objednávky souhlasí a toto potvrdí bez zbytečného odkladu telefonicky nebo odesláním emailové či sms zprávy Dodavateli.
3.4. Dodavatel si vyhrazuje právo z provozních důvodů objednávku odmítnout. V takovém případě je Dodavatel povinen Zákazníka o této skutečnosti bezodkladně informovat a v případě již uhrazené objednávky neprodleně vrátit uhrazenou částku.
3.5. Dodavatel si vyhrazuje právo odmítnout objednávku, dle které má být doručena na místo určení, které je nedosažitelné, dosažitelné jen s mimořádným úsilím nebo jinak nevhodné. Objednávka může být sjednaná i tak za zvláštních podmínek, s kterými obě strany souhlasí.
3.6. Z důvodu poruchy objednávkového systému, poruchy sítě Internet či z jiného vážného důvodu, se bude komunikace mezi Dodavatelem a Zákazníkem, uskutečňovat dle možností telefonicky, prostřednictvím emailové zprávy nebo jiným vhodným způsobem.

IV. Povinnosti Dodavatele

4.1. Dodavatel je povinen připravit objednané jídlo dle uzavřené kupní smlouvy, s vynaložením odborné péče, v souladu s požadavky stanovenými platnými právními předpisy, zejména s požadavky na zdravotní nezávadnost potravin ve smyslu zák. č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích.
4.2. Dodavatel je povinen připravené jídlo zabalit pro přepravu.

V. Povinnosti Zákazníka

5.1. Zákazník se zavazuje v případě, že chce využít služeb Dodavatele objednat dodávku jídla z aktuální nabídky způsobem stanoveným těmito Obchodními podmínkami prostřednictvím objednávkového systému nebo telefonicky.
5.2. Zákazník se zavazuje převzít zásilku v dohodnutém čase v souladu s těmito Obchodními podmínkami v místě určení.
5.3. Zákazník je povinen za objednané jídlo zaplatit Dodavateli cenu, která se skládá z ceny objednaného jídla dle aktuální cenové nabídky uveřejněné na www stránkách (dále jen „kupní cena“), a ceny obalového materiálu, případně pak ceny za službu dopravy objednávky (dále jen „cena za přepravu“) uveřejněné na www stránkách v průběhu objednávkového procesu.

VI. Doručení objednávky

6.1. Povinnost Dodavatele doručit Objednávku je splněna předáním zásilky ve sjednaném čase (čl. 4.7. a 4.8.) v místě určení Zákazníkovi či jiné osobě Zákazníkem označené (dále pouze zkráceně „Zákazník“). Osoba přebírající objednávku se prokáže číslem objednávky a zvoleným heslem pro vyzvednutí. Objednávka je doručována k 1. uzamykatelným dveřím/bráně na adrese udané Zákazníkem.
6.2. Dodavatel není v žádném případě povinen kontrolovat totožnost Zákazníka.
6.3. V případě, že Zákazník odmítne Objednávku ve sjednaném čase v místě určení převzít nebo je zásilka z jiných důvodů nedoručitelná, a to zejména z důvodu nepřesné nebo neexistující adresy, nepřítomnosti Zákazníka ani žádné jiné osoby, které by bylo možno v souladu s těmito Obchodními podmínkami Objednávku v místě určení předat (dále jen „nedoručitelná objednávka“), je Dodavatel v případě rozvozu povinen kontaktovat Zákazníka, informovat jej o situaci a vyčkat dalších pokynů Zákazníka. Pokud nebudou v přiměřené době, nejpozději však do deseti minut, žádné pokyny dány, nebude-li možno tyto pokyny splnit, popřípadě nebude-li možno kontaktovat Zákazníka na kontaktech uvedených v objednávce, je Dodavatel oprávněn kupní smlouvu zrušit bez nároku náhrady kupní ceny. Objednávku si může zákazník následně vyzvednout osobně v Provozovně Dodavatele.
6.4. Nemůže-li být nedoručitelná zásilka Zákazníkovi předána, je Dodavatel oprávněn s ní naložit jiným vhodným způsobem, zejména v případě zdravotně nezávadné zásilky takovou zásilku prodat. Není-li zásilka s ohledem dobu uplynuvší od výroby zdravotně nezávadná a vhodná ke konzumaci, nebo nepodaří-li se zajistit jiného zákazníka, je Dodavatel oprávněn Objednávku zničit.

VII. Kupní cena a cena přepravy

7.1. Zákazník je povinen se na www stránkách seznámit s aktuální kupní cenou a cenou za přepravu.
7.2. Zákazník je povinen zaplatit za zásilku dodanou v souladu s těmito Obchodními podmínkami kupní cenu Objednávky..
7.3. Kupní cena je splatná po odeslání objednávky prostřednictvím Internetové platební brány.
7.4. V případě prodlení Zákazníka s úhradou kupní ceny v přiměřeném čase od odeslání objednávky, nejdéle však v termínu 5 minut, není Dodavatel povinen plnit své povinnosti vůči Zákazníkovi a je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Nárok na náhradu škody tím není dotčen.

VIII. Odpovědnost za obsah Objednávky a reklamace

8.1. Za obsah Objednávky a její soulad s požadavky platných právních předpisů, zejména s požadavky na zdravotní nezávadnost potravin ve smyslu zák. č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích, odpovídá Dodavatel.
8.2. Dodavatel odpovídá Zákazníkovi za řádné zabalení zásilky a její předání.
8.3. Odpovědnost za vady vůči Dodavateli se uplatňuje bez zbytečného odkladu. Reklamace musí být uplatněna při doručení, nejpozději však telefonicky do šedesáti minut od dodání Objednávky Zákazníkovi.
8.4. Neuplatní-li Zákazník své nároky v době a způsobem podle tohoto článku, platí, že zásilka byla doručena včas a řádně.
8.5. Ustanoveními tohoto článku nemohou být dotčena ustanovení platných právních předpisů přijatých na ochranu spotřebitele.

IX. Rozhodné právo a soudní spory

9.1. Otázky neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů České republiky.

X. Platné znění Obchodních podmínek a odlišná prohlášení a dokumenty

10.1. Tyto Obchodní podmínky se neuplatní, jestliže odchylnou úpravu práv a povinností stanoví písemná smlouva uzavřená mezi Zákazníkem a Dodavatelem.
10.2. Tyto Obchodní podmínky jsou uveřejněny na www stránkách. Provozovatel je povinen uveřejňovat na www stránkách změny těchto Obchodních podmínek tak, aby mezi uveřejněním této změny a účinností této změny byla doba alespoň 7 dnů. V době mezi uveřejněním změny a její účinností platí tyto Obchodní podmínky ve stávajícím znění.